Novi projektni prijedlog UNDP-a u oblasti smanjenja poplavnog rizika u BiH

 Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u saradnji sa predstavnicima BiH institucija na svim nivoima vlasti, pripremio je novi prijedlog projekta koji ima za cilj smanjenja rizika od katastrofalnih poplava za više od 900.000 stanovnika u slivovima Bosne, Sane, Une, Ukrine, Vrbasa, Trebišnjice i Neretve.

Na danas održanom sastanku u Sarajevu, na kome su prisustvovali predstavnici sektora voda, okoliša, ministarstva sigurnosti i civilne zaštite, predstavljen je nacrt projektnog dokumenta, kako bi se razmotrili svi aspekti predloženog projekta i dobila saglasnost relevantnih institucija za njegovu realizaciju koja je planirana u trajanju od pet godina.

Projekat bi se finansirao u vidu granta od Zelenog klimatskog fonda (Green Climate Fund- GCF) u iznosu od 14 miliona dolara, dok je 56 miliona dolara sufinansiranja obezbijeđeno od strane institucija iz BiH – saopćeno je iz UNDP-a.

– Poslednjih godina u BiH je kroz različite intervencije urađeno mnogo kako bi se smanjio rizik od poplava – prihvaćena je metodologija za mapiranje rizika, unaprijeđena zakonska regulativa i kapaciteti institucija na svim nivoima, uspostavljena platforma za prognoziranje i rano upozoravanje na poplave, tehnički unaprijeđena mreža monitoringa i realizovano niz mjera na samim vodotocima – naveo je šef Odsjeka za vodne resurse Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boško Kenjić.

Dodao je da su posebno dobri rezultati postignuti primjenom integrisanog pristupa na smanjenju poplavnog rizika u slivu Vrbasa.

– Sada je potrebno ovakav sistemski pristup primijeniti i na ostalim slivovima kako bi se rizik od poplava doveo na prihvatljiv nivo u cijeloj BiH. Upravo to je obuhvaćeno novim projektnim prijedlogom čiji je nacrt danas predstavljen – kazao je Kenjić.

Rukovodilac UNDP projekta Raduška Cupać je navela da bi se sredstva osigurana GCF grantom koristila za implementaciju nestrukturnih mjera, što pored ostalog podrazumijeva uspostavljanje efikasnog sistema prognoziranja i upozoravanja na poplave u cijeloj BiH, kao i realizaciju niza mjera odbrane od poplava na vodotocima čime bi se kroz integrisani slivovski pristup ublažili uticaji klimatskih promjena. 

Po njenim riječima, početak implementacije projekta mogao bi se očekivati krajem 2020. godine.

Fokus mjera predviđenih ovim projektom je na uspostavljanju i unapređenju sistema prognoziranja i ranog upozoravanja na poplave, uređenju korita vodotoka, te kreiranju investicionog okvira kako bi se smanjila izloženost stanovništva poplavama. 

Projektni prijedlog će biti dostavljen donatoru na razmatranje  krajem  2019. godine, nakon što predstavnici institucija dostave finalne komentare i sugestije.

– Ovaj projekat je prilika da se kroz podršku i saradnju institucija u sektoru voda, zaštite, spašavanja i prostornog planiranja koji su ključni, uspostavi održiv i efikasan sistem upravljanja poplavnim rizikom čime bi se pojava poplava svela na minimum – istaknuo je Kenjić.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!