O makroekonomskom utjecaju pandemije na Zapadni Balkan

Svjetska banka (WB) objavila je novu seriju bilješki u kontekstu sagledavanja utjecaja pandemije koronavirusa (Covid-19) na fiskalnu politiku, financijski sektor, vanjski sektor te privatni sektor na Zapadnom Balkanu. Novim bilješkama kompletirani su Redovni ekonomski izvještaj za Zapadni Balkan i prateće bilješke za zemlje, objavljeni 29. travnja i 29. svibnja, a koji sadrže projekcije makroekonomskih utjecaja Covida-19 na Zapadni Balkan.

Ta završna serija bilješki naglašava specifične teme za pojedine sektore: politike fiskalnog, financijskog i vanjskog sektora te utjecaja na privatni sektor, kako ga vide firme, a što je od ključnog značaja za adekvatan srednjoročni odgovor politike na utjecaje pandemije. Posljednje bilješke uključuju ekonomski i socijalni uticaj Covida-19 na fiskalnu politiku i financijski sektor, te na vanjski sektor, kao i ‘osjetljivost’ Zapadnog Balkana na Covid-19 – perspektive na razini firme. Kako napominju iz Svjetske banke, njezine bilješke za Zapadni Balkan prikazuju cjelokupnu sliku utjecaja pandemije Covid-19 na regiju uz preporuke kako adekvatno omsisliti opcije odgovora makro, socijalne i sektorski specifične politike u regiji u kratkoročnom i srednjoročnom periodu.

error: Content is protected !!