Što će biti s djecom bh. terorista?

Organizacije civilnog društva posvećene zaštiti dječjih prava u BiH pozvale su institucije BiH da u što skorijem roku poduzmu odgovarajuće mjere pripreme za povratak i osiguraju uvjete za adekvatnu adaptaciju i reintegraciju u društvo djece stranih boraca iz BiH koja borave na području Sirije i Iraka.

Priopćenje potpisuju organizacije Save the Children, Hope and Homes for Children BiH i World Vision BiH.

Tuberkuloza, tifus… 

-S obzirom na konstantnu opasnost i sve veće humanitarne potrebe u područjima oružanih sukoba u Siriji i Iraku, izražavamo duboku zabrinutost u vezi sa statusom i položajem djece stranih boraca iz BiH u ovim zemljama. Djeca stranih boraca koja trenutno borave u kampovima, pritvorskim jedinicama i domovima za djecu bez roditeljskog staranja u Siriji i Iraku su jedna od najugroženijih kategorija djece na svijetu. Pored toga što su ova djeca pod okriljem tzv. Islamske Države, bila izložena konstantnom i ekstremnom nasilju, akutnoj deprivaciji i teškim traumama, ona i dalje borave u vrlo opasnom okruženju karakteriziranom aktivnim sukobima i velikim brojem raseljenih civila, kaže se u priopćenju.
Napominju da se djeca svakodnevno suočavaju s hipotermijom, upalama pluća, dehidracijom, neuhranjenošću, tuberkulozom i tifusom, kao posljedicama veoma loših životnih uvjeta u kampovima. Izvještaji humanitarnih organizacija na terenu potvrđuju da mnoga djeca trpe posljedice traume i razdvajanja od primarnih skrbnika.
-U skladu s Konvencijom o pravima djeteta i drugim međunarodnim dokumentima, pozivamo vas da djeci koja su državljani i državljanke Bosne i Hercegovine, ili su djeca državljana/ki Bosne i Hercegovine, osigurate hitan i adekvatan povratak, te reintegraciju u okruženju gdje će se poštivati sva propisana prava. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih Nacija u Rezoluciji 2427 (2018) nedvojbeno poziva sve strane oružanih sukoba da uspostave ‘standardne operativne postupke za brz povratak djece iz zona konflikta, te postupke za usmjeravanje istih prema relevantnim civilnim akterima za zaštitu djece’. Djeca nisu odgovorna za postupke svojih roditelja i ne smiju zbog toga biti lišena svojih osnovnih prava. Ova djeca moraju biti tretirana prije svega kao žrtve, a ne kao počinitelji, kaže se u priopćenju.
Naglašava se da njihova fundamentalna prava moraju biti zajamčena, uključujući pravo da budu sigurna, da imaju obitelj, da uče i da budu zaštićena. Svaka odluka koja se odnosi na njih, uključujući njihovu repatrijacija, mora uzeti u obzir najbolji interes svakog djeteta i biti u potpunosti u skladu s međunarodnim pravnim standardima.

Bitna je reintegracija

-Stoga pozivamo vlasti u Bosni i Hercegovini da osigurate djeci koja su državljani/ke BiH ili su djeca državljana/ki BiH civilnu dokumentaciju; spriječe da ta djeca budu bez državljanstva ili da budu bez države; podrže njihov siguran, dostojanstven i dobrovoljan povratak i reintegraciju u BiH, imajući na umu najbolji interes djeteta kroz izbjegavanje nepotrebnog razdvajanje djece od njihovih primarnih skrbnika, te stavljanje prioriteta na obiteljske oblike brige za dijete kao primarnu opciju za njihovo zbrinjavanje; za djecu koja imaju krivičnu odgovornost i koja su optužena za krivična djela osigura primjenu međunarodno priznatih standarda za pravično suđenje; već sada počnu s planiranjem odgovarajućih mjera adaptacije i reintegracije ove djece u društvo, kroz multisektorski pristup i zajedničke napore svih relevantnih aktera, uključujući nevladin sektor koji može pružiti odgovarajuće usluge podrške, jasno se navodi u obraćanju vlastima.
Također, pozvali su odgovorne vlasti u BiH da poduzmu hitne mjere pripreme za povratak djece stranih boraca iz BiH, te da se kreću k promjeni paradigme koja prepoznaje nedostatke i opasnosti od pretjerane sekuritizacije ovog problema, te ključnu ulogu međusobne kooperacije civilnog i javnog sektora kako bi efikasno podržali aktivni povratak, rehabilitaciju, oporavak i reintegraciju ove djece u zajednice njihovog porijekla. B. K. 

error: Content is protected !!