Zdravstvenim ustanovama na području HBŽ-a 2 milijuna maraka

 Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ) na sjednici održanoj u petak donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Potpore zdravstvenim institucijama” utvrđenog Proračunom HBŽ-a za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od milijun maraka.

Raspodjela tih sredstava vršit će se u svrhu potpore zdravstvenim institucijama za izmirenje povećanja neto satnice s 2,00 KM na 2,24 KM te pokriće dijela povećanja koeficijenta za obračun plaće za doktore na temelju potpisanih kolektivnih ugovora u 2018. godini.

Vlada je razmotrila i donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na tekst Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava tekućih potpora zdravstvenim ustanovama koju donosi Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ-a u iznosu od milijun maraka od kojih 500.000 maraka Županijskoj bolnici “dr. Fra Mihovil Sučić” Livno, a 500.000 maraka domovima zdravlja s područja Hercegbosanske županije.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i prijedlog Odluke o pravu na porodiljnu naknadu uposlenim majkama kojim se bliže uređuje pravo na porodiljnu naknadu uposlenoj majci za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta, pravo oca i usvojitelja djeteta na porodiljnu naknadu, visina naknade, trajanje prava, financijska sredstva, postupak za ostvarivanje prava, zahtjev za doznačavanje sredstava i nadzor nad provođenjem Odluke.

Na prijedlog Ministarstva graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu, s kriterijima raspodjele u iznosu od 30.000 maraka. Sredstva su planirana u Proračunu Hercegbosanske županije za tekuću godinu.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće o radu Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2018. godinu, te Plan aktivnosti za 2019. godinu i Plan i struktura prihoda ove Agencije za 2019. godinu, a donesena je i Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za 2019. godinu u iznosu od 240.000 maraka.

Također, razmatrano je Izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine i bit će upućeno na daljnje postupanje u Skupštini HBŽ-a, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.

error: Content is protected !!